อัตลักษณ์
มีวินัย ไหว้อ่อนน้อม
เอกลัษณ์
สะอาด  สวยงาม  สร้างสรรค์
ปรัชญาโรงเรียน
สุขา  สังฆัสสะ   สามัคคี   :   ความสามัคคีทำให้เกิดสุข
คำขวัญ
เรียนดี   มีวินัย  ใส่ใจสุขภาพ
ระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับอนุบาลปีที่ ๑-๓

ใส่ข้อความ

 

ใส่ข้อความ

 

คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ติดต่อโรงเรียน

ตั้งอยู่  เลขที่   175   หมู่ 2   ถนนสมเด็จ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000

E-mail :dongbangdongbang@gmail.com

Website :  www.dongbang.ac.th.

Facebook : โรงรียนดอนมดแดง-บ้านดงบัง-

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน ปี พ.ศ. 2464  ครั้งแรกอาศัยศาลาโรงธรรมวัดบ้านดงบังใต้ เป็นสถานที่เรียน

ปี พ.ศ.2480 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการก่อสร้างเป็นอาคารเอกเทศถาวร

ปี พ.ศ.2490 ได้ย้ายมาสร้างบนเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา หมู่ 2 ตำบล ดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2517 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนโดยปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนเอกเทศถาวร โดยสร้างในที่ดินแปลงใหม่ ซึ่งในที่ดินแปลงนี้ชาวบ้านบริจาคให้เป็นที่ดินของโรงเรียนและ

ได้สร้างโรงเรียนหลังที่ 1 ในปัจจุบันนี้

ปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2

ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนหลังที่ 3

ปี พ.ศ. 2523 ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2523 และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4

ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน 6 ห้อง คือต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 3 กับอาคารเรียนหลังที่ 4

ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 (สปช.105/29) และสนามบาสเกตบอล จำนวน  1 สนาม

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เปลี่ยนหน่วยงานจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และใน

ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 6 (สปช.105/29) จำนวน 4 ห้องเรียน และในปี พ.ศ.2559 ได้ต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ และห้องชมรมศิษย์เก่าโดยได้งบประมาณจากผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าและคณะครูบุคลากร

ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหารหลังที่ 2

ปัจจุบัน พ.ศ. 2563 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 175 หมู่ 2 ตำบลดอนมดแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ตราสัญลักษณ์

ใส่ข้อความ

คำขวัญของโรงเรียน

ใส่ข้อความ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ใส่ข้อความ

ปรัชญาของโรงเรียน

ใส่ข้อความ

สีประจำโรงเรียน

ใส่ข้อความ

คำขวัญในการทำงาน

ใส่ข้อความ

ความเห็นผู้ปกครอง

parallaxobject1
กิจกรรม

หัวข้อความ 1

ใส่ข้อความ
ใส่ข้อความ
ใส่ข้อความ

หัวข้อความ 2

ใส่ข้อความ
ใส่ข้อความ
ใส่ข้อความ

หัวข้อความ 3

ใส่ข้อความ
ใส่ข้อความ
ใส่ข้อความ

หัวข้อความ 4

ใส่ข้อความ
ใส่ข้อความ
ใส่ข้อความ

หัวข้อความ 5

ใส่ข้อความ
ใส่ข้อความ
ใส่ข้อความ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรา

แผนที่

081-0665858

ตั้งอยู่  เลขที่   175   หมู่ 2 ถนนสมเด็จ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000

แบบสอบถาม